Otwórz player w nowym oknie

Wigilia Bez Granic

Wigilia Bez Granic

Polska europejskim krajem bez gett dla cudzoziemców
„Wigilia Bez Granic”

„Wigilia Bez Granic” to model budowania wspólnoty narodów zapobiegający powstawaniu gett dla cudzoziemców oraz sprzyjający promocji polskiej tradycji tworzącej przyjaźń między narodami, co jest nawiązaniem do tradycji I Rzeczpospolitej. Dzieło to prowadzi do budowania dobrego wizerunku Polski w świecie jako państwa demokratycznego, w którym wartości chrześcijańskie są mocną podstawą budowania jedności, solidarności i pokoju między ludźmi i między narodami w oparciu o idee Sługi Bożego Roberta Schumana, co podkreśla i akcentuje silne poczucie odpowiedzialności Polski za budowanie Wspólnoty Narodów w Europie oraz krzewienie w praktyczny sposób Myśli Chrześcijańsko-Społecznej.

Szanowni Państwo,

Szczególnie w 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę zwracamy się z wielką prośbą o włączenie się i do realizacji dzieła mającego na celu budowanie i utrwalania modelu Wspólnoty Narodów w Polsce, którego głównym celem jest zapobieganie powstawaniu gett cudzoziemców w Polsce i dobrej asymilacji przybyszów z innych krajów, którzy otrzymują prawo do pracy, studiowania, mieszkania, pozostawania na stałe i tworzenia rodzin. Zagadnienie to nie dotyczy tzw. uchodźców, leczy cudzoziemców, którzy zgodnie z polskim prawem w sposób naturalny przybywają do Polski.

Naturalna, ale niepatologiczna migracja ludności na globie ziemskim jest procesem nieuniknionym. Do Polski przybywa i będzie przybywać z różnych powodów coraz to więcej cudzoziemców. W związku z tym trzeba kształtować funkcjonowanie naszego Państwa i kraju w taki sposób, aby Polska stawała się dla przybyszów drugą Ojczyzną. Takie działanie jednak nie może zmieniać naszej wiary, kultury, tradycji, patriotyzmu, znaczenia historii i stylu narodowego, lecz tym wszystkim należy się dzielić z przybyszami, aby Oni nie byli już cudzymi lub obcymi w naszej ziemi, lecz członkami wspólnoty.

Dzieło to może mieć kluczowe znaczenie dla budowania wizerunku Polski w Europie i świecie jako kraju o żywym wspólnotowym charakterze w relacjach między ludźmi różnych narodów i prawdziwej demokracji, gdzie w wolności budowana jest wspólnota, w której cudzoziemcy przestają czuć się obco, lecz stają się domownikami, a także wielkimi patriotami jak to można było obserwować w I Rzeczpospolitej. Taki model byłby swego rodzaju realizacją także idei Ojców jednoczącej się Europy po II Wojnie Światowej, a w szczególności Sługi Bożego Roberta Schumana. Trzeba tu przypomnieć, że Robert Schuman o takim wymiarze tzw. demokracji chrześcijańskiej myślał nie tylko w kontekście Europy, ale także całego świata. Mówił On, że „demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale”.

Dzieło „Wigilia Bez Granic” zaczyna się zaproszeniem cudzoziemców do polskich rodzin na wigilijną wieczerzę, ale na tym się nie kończy. Poznanie przez cudzoziemców tego intymnego i wspólnotowego klimatu, jaki jest podczas Wigilii, w dalszej kolejności w ciągu roku ma być rozwijany w ramach systematycznych spotkań i budowy oraz utrwalania relacji przez realizację wspólnych projektów, współpracy gospodarczej, poznawania polskiej kultury i historii, nauki polskiego języka i wzajemną pomoc.

W grudniu 2016 roku odbył się pierwszy etap dzieła „Wigilia Bez Granic” zorganizowanej przez Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana. W „Wigilii Bez Granic 2016” wzięło udział kilkaset polskich rodzin z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego, które z życzliwością i otwartością przyjęły cudzoziemców przy swoich wigilijnych stołach. Rok 2017 był kolejnym etapem „Wigilii Bez Granic”, która miała zasięg ogólnopolski i uczestniczyło w niej kilka razy więcej osób niż wcześniej. Projekt jest promowany w wielu miastach Polski, głównie na uczelniach, wśród polskich rodzin, przedsiębiorstw i różnych instytucji. Zachęcaliśmy do tego dzieła władze miast, wojewodów, posłów, senatorów i inne podmioty. Zagraniczni goście pochodzili z wielu krajów na świecie i z różnych wyznań, między innymi z takich krajów jak Francja, Armenia, Turcja, Indie, Chiny, Egipt, Wietnam, Ukraina czy Korea.

Jakie są źródła sukcesu tego dzieła? „Wigilia Bez Granic” polega na budowaniu relacji między ludźmi z różnych krajów, które zaczynają się poprzez konkretne praktyczne spotkanie na wigilijnej wieczerzy 24 grudnia w domach polskich rodzin. Zazwyczaj pomoc cudzoziemcom przybiera formę pustej i pozbawionej znaczenia deklaracji. „Wigilia Bez Granic” stawia sobie za cel konkretne rezultaty, które na stałe polepszą kontakty między Polakami a cudzoziemcami poprzez rozwijanie i utrwalanie tych relacji w różnych płaszczyznach osobistych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Człowiekiem, który inspiruje do tego dzieła jest Robert Schuman. Powszechnie nazywany ojcem Zjednoczonej Europy, który całe życie poświęcił na wprowadzanie jedności, solidarności i pokoju między ludźmi. Jego główną ideą życiową było zbudowanie Europy na wartościach chrześcijańskich. Schuman był zdania, że wszystkie systemy społeczne, gospodarcze i kulturowe powinny opierać się na przyjaznych relacjach między ludźmi. Po drugiej wojnie światowej, dominującymi emocjami wśród społeczeństw Europy były wrogość i nienawiść, natomiast Robert Schuman posiadał niesamowity dar usuwania barier i jednoczenia ludzi. Podążając ideą wyznaczoną przez tego wspaniałego człowieka, Instytut Myśli Schumana wyszedł z inicjatywą stworzenia dzieła „Wigilii Bez Granic”, który ma na celu dalsze realizowanie ścieżki wyznaczonej przez Roberta Schumana – ścieżki budowania jedności i życzliwości między ludźmi.

Głównym założeniem dzieła jest większa jakość asymilacji cudzoziemców w Polsce poprzez dokładniejsze poznanie polskiej kultury, tradycji i wiary chrześcijańskiej. Zapraszanie cudzoziemców na Wigilię ma służyć polskim rodzinom do poszerzania wiedzy o innych kulturach i przyczyniać się do tworzenia nowych relacji międzyludzkich. W wielu przypadkach, przyjaźnie zawarte przy wigilijnym stole przetrwały do dziś, są kontynuowane i rozwijane.

W ramach dzieła, przewidziane są również spotkania integracyjne przed samą Wigilią, na których polskie rodziny mogą poznać się ze swoimi gośćmi, zaś w dalszej kolejności po Wigilii w ciągu roku proponuje się systematyczne spotkania Polaków z obcokrajowcami w tzw. Grupach Schumana. Należy mieć na uwadze, iż w Polsce mieszka liczna grupa cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do nas na długie lata, a nawet na zawsze. Bardzo często pochodzą oni z dalekich rejonów świata i bardzo rzadko odwiedzają swoje rodzinne strony. Na polskich uczelniach studiuje ponad 60 tysięcy studentów z całego świata, zaś ponad 1 milion cudzoziemców to aktywni zawodowo pracownicy różnych firm w Polsce.

Ważnym celem świątecznego dzieła stworzonego przez Instytut Myśli Schumana jest jednoczenie ludzi, aby prowadzić do solidarności i pokoju między narodami w duchu idei Roberta Schumana, dlatego zapraszamy wszystkich Polaków do wzięcia udziału w inicjatywie „Wigilia Bez Granic”. Niech tradycyjne wolne miejsce i puste nakrycie przy wigilijnym stole w tym roku się zapełni. Zaprośmy naszych bliźnich przybyszów z innych krajów, aby ożywić naszą piękną tradycję. Dzieło to także ma na celu ożywienie w Polsce tradycji tzw. „wolnego talerza”, który w 99% pozostaje cały czas pusty. Zapraszanie cudzoziemców ma stać się dla Polaków także przyczynkiem do refleksji, dlaczego często nie zapraszamy do „pustego talerza” innych Polaków bliźnich, ubogich, samotnych, zagubionych lub starszych. Dzieje się tak często dlatego, że są Oni dla nas obcy lub cudzy. Tak więc cudzoziemcy to nie tylko ci z innego narodu lub kraju, ale cudzym w naszej ziemi może być inny Polak. Nie przyjdzie on do nas, dopóki go nie zaprosimy. Zróbmy to więc tym razem i już nie odwlekajmy tej decyzji, lecz zaprośmy cudzego nam z innego narodu lub Polaka, aby stał się nam bliskim i aby już nie był cudzym!!!

Uczestnicy poprzednich etapów „Wigilii Bez Granic” tzn. polskie rodziny i cudzoziemcy wyrażali się bardzo pozytywnie o tym doświadczeniu. Polskie rodziny bardzo chętnie przyjmowały cudzoziemców, a członkowie tych rodzin twierdzili często, że była to najpiękniejsza Wigilia w ich życiu. Cudzoziemcy twierdzili, że takiego doświadczenia nie mieli w żadnym innym kraju Europy. Ich opinia o Polsce zmieniła się na bardzo pozytywną i jednocześnie stali się ambasadorami Polski w świecie przekazując do swoich krajów tę dobrą wiadomość.

Wizerunek Polski jako osobliwego narodu, kraju i państwa dzięki dziełu „Wigilia Bez Granic” jest przez uczestników Wigilii propagowany w świecie. Pod wpływem wigilijnego doświadczenia sama demokracja w Polsce i nasza wspólnota narodowa jest opisywana przez cudzoziemców biorących udział w „Wigilii Bez Granic” jako taka z „ludzką twarzą”, pełna ducha, serdeczności, przyjaźni i serca. Muzułmanie, którzy brali udział w Wigilii komentują to w ten sposób, że Polska i Polacy budzą w nich respekt, bo znajdują tutaj żywą wiarę w Boga i wspólnotę ludzi o gorących sercach.

Wierzymy, że już obserwowane owoce „Wigilii Bez Granic” zwrócą Państwa uwagę, szczególnie w obecnej sytuacji w Polsce, Europie i na świecie, i przekonają, że budowanie wizerunku Polski przez takie dzieło wydaje się być bardzo efektywne, skuteczne i trwałe. Dlatego nie mamy wątpliwości, że podejmiecie się Państwo tego dzieła, aby nie tylko mówić o chrześcijańskich wartościach, ale wdrażać w praktyce Myśl Chrześcijańsko-Społeczną. Jest to o tyle ważne, że już teraz zauważamy jak szybko rosną skupiska cudzoziemców w Polsce, które żyją w izolacji od Polaków lub polskiej społeczności.

Obecnie zbliża się kolejny etap „Wigilii Bez Granic 2018”. Niech dzieło to stanie się wspólnym dziełem całej Polski, aby dać świadectwo Europie i światu, że prawdziwa wspólnota narodów powinna być oparta na jedności, solidarności i pokoju. Niech przez to dzieło Polska pokaże Europie, że istnieje model budowania zdrowej, normalnej i twórczej relacji między ludźmi z różnych narodów, co eliminuje tzw. „zjawisko getta” jakie obserwujemy w krajach Europy Zachodniej. W tym kontekście warto sobie przypominać, że pewne doświadczenia i tradycja dobrego funkcjonowania ludzi z różnych narodów miało miejsce w ramach „Wspólnoty Narodów Pierwszej Rzeczpospolitej”. Dla tego dzieła istnieje specjalna strona www.WigiliaBezGranic.com.

Na czym polega pomoc w tym dziele? Należy zgłosić swoją osobę na stronie www.WigiliaBezGranic.com jako koordynatora w danym mieście, dzielnicy, miejscowości lub instytucji, który będzie organizował cotygodniowe spotkania przed wigilią, o wyznaczonej godzinie i w wyznaczonym miejscu. Na spotkania te należy zapraszać polskie rodziny, Polaków i cudzoziemców. Takim miejscem spotkania może być uczelnia, parafia, dom kultury, szkoła, zakład pracy, pomieszczenie w Urzędzie Miasta, pomieszczenie w Urzędzie Wojewódzkim lub inne. Spotkania te mają prosty cel, aby cudzoziemcy poznali się z Polakami, którzy w dalszej kolejności zaproszą cudzoziemców na Wigilię 24 grudnia. Informacje o tych spotkaniach należy propagować: w mediach lokalnych i wszystkich możliwych miejscach w danym mieście. Wiele szczegółów na ten temat znajduje się na stronie www.WigiliaBezGranic.com;

Dyrektorem dzieła jest Pan Ryszard Krzyżkowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 570 990 686;
Rzecznikiem Prasowym oraz Koordynatorem Kampanii jest Pani Anna Bielecka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601 616 040

Dziękując za włączenie się do tego dzieła pozostajemy z poważaniem
Prof. Zbigniew Krysiak, Prezes Instytutu Myśli Schumana Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 796 140 400

back to top

Partnerzy

ŻYWA WIARA